Покана за свикване на редовно Общо събрание на БТКФ (10.01.2018г.)

На основание чл. 29, ал. 1 от Устава на БТКФ във връзка с чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ, Управителният съвет свиква Общо събрание на членовете на Сдружение с нестопанска цел „БЪЛГАРСКА Т-КЛАС ФЕДЕРАЦИЯ“, което ще се проведе на 10.01.2018г., от 17.00ч., в конферентната зала на Парк Хотел „Москва“, в гр. София, ул. „Незабравка“ № 25, при следния дневен ред:

1. Доклад на УС на БТКФ за дейността и изпълнението на спортния календар за 2017г.;
2. Доклади от клубовете – членове на БТКФ за дейността им през 2017г.;
3. Приемане на годишен бюджет на БТКФ за 2018г.;
4. Приемане на спортен календар на БТКФ за 2018г.;
5. Приемане на наредби и правилници за дейността на БТКФ;
6. Други.

На основание чл. 32, изречение второ от Устав на БТКФ, при липса на кворум Общото събрание ще се проведе на същата дата, един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, независимо колко членове са се явили.