Match: T-Class SBW Lite Match, 09.04.2022, Anevo

На УЦ Анево се провере състезание по стрелковия спорт Т-Клас по Дисциплината T-Class SBW. Организатор и домакин бе ВСК „Стрямци 61“.

Състезанието включваше стрелкови упражнения с различна по сложност, а именно: Модул 1 – два стрелкови дрила за пистолет и лека полуатоматична карабина, Модул 2 – динамична сцена за комбинирана стрелба с две оръжия включваща 100 изстрела и Модул 3 – сложно стрелково упражнение с мишени до 500 метра дистанции.

Пълния брифинг, описание на упражненията и пълно класиране на http://scoring.t-class.org/

Покана за свикване на редовно Общо събрание на БТКФ (20.12.2021)

На основание чл. 29, ал. 1 от Устава на БТКФ във връзка с чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ, Управителният съвет свиква Общо събрание на членовете на Сдружение с нестопанска цел „БЪЛГАРСКА Т-КЛАС ФЕДЕРАЦИЯ“, което ще се проведе на 20.12.2021г., от 18.00ч., в залата на ул. “Чехов” № 51, в гр. София, при следния дневен ред:

  1. Доклад на УС на БТКФ за дейността и изпълнението на спортния календар за 2021г.;
  2. Доклади от клубовете – членове на БТКФ за дейността им през 2021г.;
  3. Приемане на годишен бюджет на БТКФ за 2022г.;
  4. Приемане на спортен календар на БТКФ за 2022г.;
  5. Приемане на наредби и правилници за дейността на БТКФ;
  6. Други

На основание чл. 32, изречение второ от Устав на БТКФ, при липса на кворум Общото събрание ще се проведе на същата дата, един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, независимо колко членове са се явили.

T-Class Kahles Cup 2021, Bulgaria

Победителите от T-Class Kahles Cup 2021

Традиционното годишно състезание T-Class Kahles Cup Bulgaria се проведе на 16-18 април 2021 г. на военния полигон Сливница, България.

Това беше състезание по тактическа стрелба с прецизни снайперови карабини, където в продължение от три дни и две нощи се проведоха стрелкови упражнения по дисциплината T-Class Tactical Sniper, което за пореден път подчерта традицията на непрекъснато усъвършенстване и повишаване на нивото, показана във всяко следващо състезание за T-Class досега.

Купата на Kahles по T-Class включваше общо 20 стрелкови упражнения разпределени в три модула. Имаше 7 нощни упражнения, включително първи изстрели със студена цев по частично осветени мишени, прецизни изстрели по хартиени мишени и 3D цели в тъмното, сценарии с далечни разстояния по Smart Target мишени, лазерно указани мишени, скрити мишени осветени със светлина от фенери и др.

На дневна светлина имаше и други нови интересни упражнения, напр. стрелба по мишена Shot Marker на 450 м от стойки за гуми с оценяване по метода Хит фактор стрелба от статив на 1000 м, динамичен стил със и без упори, прецизна стрелба, радио указване на стрелба, стрелба от окопи, бункери, тераси, прозорци, барикади, ежове, движеща се цел на 380 метра и др.

На всичко отгоре на тези взискателни предизвикателства за стрелба, метеорологичните условия изобщо не бяха много приятелски – температури от 1 до 4 C, вятър на пориви от 3 до 7 m / s, непрекъснати валежи и гъста кал.

Това се оказа едно от най-трудните състезания на T-Class, най-трудното във почти всеки аспект – от сложността на сценариите на стрелба, през физическите предизвикателства на почти без прекъсване 72-часово състезание и преодоляване на неблагоприятни метеорологични условия.

Всичко това обаче не можеше да сломи духа на повече от 20 състезатели и силно мотивиран екип от рейндж офицери. Всички участници се насладиха на възможността и удоволствието да издържат тези забележителни три дни.

Това беше тест за запомняне! Беше емоционално …

Брифинги за упражненията, детайлното оценяване за всеки състезател и крайното класиране могат да бъдат намерени на: http://scoring.t-class.org/Home/Index?match_id=88

Официални спонсори на T-Class Kahles Cup 2021 Bulgaria бяха:
Kahles Optics
Zarimex
Optix

Победителите в T-Class Kahles Cup 2021 спечелиха възможноста да присъстват на финалите на Kahles DLR, който ще се проведе през месец Септември 2021 г. в Италия.

Покана за свикване на редовно Общо събрание на БТКФ (14.04.2021)

На основание чл. 29, ал. 1 от Устава на БТКФ във връзка с чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ, Управителният съвет свиква Общо събрание на членовете на Сдружение с нестопанска цел „БЪЛГАРСКА Т-КЛАС ФЕДЕРАЦИЯ“, което ще се проведе на 14.04.2021г., от 17.00ч., в залата на ул. “Чехов” № 40, в гр. София, при следния дневен ред:

  1. Приемане на Годишния финансов отчет на БТКФ за 2020г. и на отчета на Управителния съвет за дейността през отчетния период;
  2. Разни.

            На основание чл. 32, изречение второ от Устав на БТКФ, при липса на кворум Общото събрание ще се проведе на същата дата, един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, независимо колко членове са се явили.

Правилника на ITCC за Cезон 2021

По важните промени в Правилника на спорта T-Class, валиден за Сезон 2021 са:
– нови минимални дистанции за хартиени мишени при дисциплини T-Class MultiGun и T-Class Support and Backup Weapons;
– въведена е регулация за нощни стрелби;
– нова хартиена мишена T-Class A1 mini;
– добавено е приложение с принципи които трябва да се спазват при организиране на състезания по различни дисциплини;
– промени в администрацията на състезания и други.

Правила на БТКФ за прилагане на противоепидемични мерки

С решение на УС на БТКФ от 14.12.2020 се допълниха и актуализираха Правилата на поведение по време на тренировъчния процес на спортните клубове и по време на състезания под егидата на Българска Т-Клас Федерация.

Настоящите правила са съобразени с текущите изисквания на МЗ и ММС, като могат да бъдат променяни, изменяни и допълвани спрямо последващи изисквания от страна на МЗ и ММС, като за последващи версии на тези правила членовете на федерацията ще бъдат уведомени по съответния ред (публикуване на http://www.t-class.bg и изпращане по електронна поща).