Покана за свикване на редовно Общо събрание на БТКФ (20.12.2019)

На основание чл. 29, ал. 1 от Устава на БТКФ във връзка с чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ, Управителният съвет свиква Общо събрание на членовете на Сдружение с нестопанска цел „БЪЛГАРСКА Т-КЛАС ФЕДЕРАЦИЯ“, което ще се проведе на 20.12.2019г., от 17.00ч., в залата на ул. “Чехов” № 40, в гр. София, при следния дневен ред:

  1. Доклад на УС на БТКФ за дейността и изпълнението на спортния календар за 2019г.;
  2. Доклади от клубовете – членове на БТКФ за дейността им през 2019г.;
  3. Приемане на годишен бюджет на БТКФ за 2020г.;
  4. Приемане на спортен календар на БТКФ за 2020г.;
  5. Приемане на наредби и правилници за дейността на БТКФ;
  6. Други.

            На основание чл. 32, изречение второ от Устав на БТКФ, при липса на кворум Общото събрание ще се проведе на същата дата, един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, независимо колко членове са се явили.